Jak podpisać i złożyć w KRS sprawozdanie finansowe

  |   Autor

Zmiany w zakresie podpisywania i składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmodyfikowały dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze. Po wejściu w życie ww. ustawy, tj. po 1 października 2018 r., sprawozdania finansowe przesyłane do Repozytorium Dokumentów Finansowych muszą zostać podpisane elektronicznie, przy…...

… Czytaj dalej...

Brak oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki przez radę nadzorczą a nieważność uchwał walnego zgromadzenia zatwierdzających te sprawozdania

   |   Autor

Jeśli zatem rada nadzorcza nie podejmie obligatoryjnych uchwał w przedmiocie oceny sprawozdań z działalności spółki oraz finansowego a także propozycji zarządu w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty w sposób prawidłowy, zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia w takim przypadku zakończyć się może stwierdzeniem ich nieważności.

… Czytaj dalej...

Zabezpieczenie interesów akcjonariusza mniejszościowego w statucie spółki cz. II

   |   Autor

Z uwagi na popularyzację spółki akcyjnej myślę że warto przyjrzeć się zabezpieczeniom interesów akcjonariuszy mniejszościowych w statutach spółek akcyjnych (niepublicznych). W tej części artykułu zajmę się zabezpieczeniami o charakterze formalnym, takimi jak: kworum na walnym zgromadzeniu, określenie spraw wymagających uchwał podjętych określoną większością głosów, określenie spraw wymagających uchwał podjętych jednogłośnie. W sytuacji wspólnika mniejszościowego niewątpliwe istotne jest zabezpieczenie swojego interesu…...

… Czytaj dalej...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r. – dywidenda

   |   Autor

Dywidenda Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się natomiast w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Zaliczka na poczet dywidendy W przypadku gdy w danym roku…...

… Czytaj dalej...