Rejestracja Spółki za darmo?

  |   Autor

Wzrost zainteresowania rejestracją spółek kapitałowych Świadomość prawna polskich przedsiębiorców jest coraz wyższa. Można zaobserwować, że rośnie liczba spraw sądowych związanych z brakiem zapłaty za świadczone usługi lub dostarczone towary, czy też innymi przypadkami nienależytego wykonania zobowiązania. Więcej osób zdaje sobie sprawę z ponoszonego ryzyka biznesowego tj. możliwości ponoszenia w określonych sytuacjach odpowiedzialności całym majątkiem obecnym i przyszłym, nie tylko za…...

… Czytaj dalej...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 stycznia 2020 r.

  |   Autor

Wejście w życie 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przygotowujące do wprowadzenia obligatoryjnej dematerializacji akcji we wszystkich spółkach komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, które do tej pory mogły wydawać akcje w formie dokumentu i nie podlegały obowiązkowi dematerializacji na podstawie ustawy…...

… Czytaj dalej...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  |   Autor

Z uwagi na wejście w życie w dniu 13 października 2019 r. przepisów wprowadzających zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) niniejszym informujemy o powstaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz nowych obowiązkach nałożonych na podmioty wymienione w art. 58 tej ustawy, tj.: 1)            spółki jawne; 2)            spółki komandytowe;…...

… Czytaj dalej...

Jak podpisać i złożyć w KRS sprawozdanie finansowe

  |   Autor

Zmiany w zakresie podpisywania i składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw w istotny sposób zmodyfikowały dotychczasowe obowiązki sprawozdawcze. Po wejściu w życie ww. ustawy, tj. po 1 października 2018 r., sprawozdania finansowe przesyłane do Repozytorium Dokumentów Finansowych muszą zostać podpisane elektronicznie, przy…...

… Czytaj dalej...

Brak oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki przez radę nadzorczą a nieważność uchwał walnego zgromadzenia zatwierdzających te sprawozdania

   |   Autor

Jeśli zatem rada nadzorcza nie podejmie obligatoryjnych uchwał w przedmiocie oceny sprawozdań z działalności spółki oraz finansowego a także propozycji zarządu w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty w sposób prawidłowy, zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia w takim przypadku zakończyć się może stwierdzeniem ich nieważności.

… Czytaj dalej...