Aktualności

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 stycznia 2020 r.

  |   Autor

Wejście w życie 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przygotowujące do wprowadzenia obligatoryjnej dematerializacji akcji we wszystkich spółkach komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, które do tej pory mogły wydawać akcje w formie dokumentu i nie podlegały obowiązkowi dematerializacji na podstawie ustawy…...

… Czytaj dalej...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  |   Autor

Z uwagi na wejście w życie w dniu 13 października 2019 r. przepisów wprowadzających zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) niniejszym informujemy o powstaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz nowych obowiązkach nałożonych na podmioty wymienione w art. 58 tej ustawy, tj.: 1)            spółki jawne; 2)            spółki komandytowe;…...

… Czytaj dalej...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r. – dywidenda

   |   Autor

Dywidenda Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się natomiast w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli zgromadzenie wspólników nie określi terminu wypłaty dywidendy, jej wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Zaliczka na poczet dywidendy W przypadku gdy w danym roku…...

… Czytaj dalej...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2019 r. rezygnacja ostatniego członka zarządu

   |   Autor

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Spółka akcyjna Jeżeli w…...

… Czytaj dalej...