Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  |   Autor

Z uwagi na wejście w życie w dniu 13 października 2019 r. przepisów wprowadzających zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) niniejszym informujemy o powstaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz nowych obowiązkach nałożonych na podmioty wymienione w art. 58 tej ustawy, tj.:

1)            spółki jawne;

2)            spółki komandytowe;

3)            spółki komandytowo-akcyjne;

4)            spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

5)            spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Wyżej wymienione podmioty zobowiązane są przekazać do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dane identyfikujące spółkę wskazane w art. 59 pkt 1) lit. a) – e) (m.in. nazwa siedziba, nr KRS, nr NIP) oraz dane beneficjentów rzeczywistych i członków organów lub wspólników uprawnionych do reprezentowania spółek (art. 59 pkt 2) lit. a) – e)) (m.in. imię i nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL, informacja o wielkości i charakterze udziału).

Zgłoszenia dokonuje osoba  upoważniona do reprezentowania spółki drogą elektroniczną, w formie dokumentu elektronicznego wraz z oświadczeniem o prawdziwości informacji w nim zawartych (pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji nieprawdziwych oraz ich niezgłoszeniem w ustawowym terminie.

Niezgłoszenie przez spółkę wskazanych powyżej informacji w terminie zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 1 000 000 zł.

Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy (tj. 13 października 2019 r.) zobowiązane są dokonać zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. zmian, w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS po 13 października 2019 r., zobowiązane są one dokonać zgłoszenia w terminie 7 dni.

Zarówno dokonanie zgłoszenia, jak i udostępnienie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych są nieodpłatne.

DEFINICJA:

1) beneficjent rzeczywisty – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

  • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
  • osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b) w przypadku klienta będącego trustem:

  • założyciela,
  • powiernika,
  • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
  • beneficjenta,
  • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

W razie pytań lub zaistniałych wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Kategorie: Aktualności |

Andrzej Koroluk

Radca prawny, wspólnik Dega, Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym.