Zabezpieczenie interesów akcjonariusza mniejszościowego w statucie spółki cz. II

   |   Autor

Z uwagi na popularyzację spółki akcyjnej myślę że warto przyjrzeć się zabezpieczeniom interesów akcjonariuszy mniejszościowych w statutach spółek akcyjnych (niepublicznych). W tej części artykułu zajmę się zabezpieczeniami o charakterze formalnym, takimi jak: kworum na walnym zgromadzeniu, określenie spraw wymagających uchwał podjętych określoną większością głosów, określenie spraw wymagających uchwał podjętych jednogłośnie. W sytuacji wspólnika mniejszościowego niewątpliwe istotne jest zabezpieczenie swojego interesu…...

… Czytaj dalej...