Artykuły autora: Andrzej Koroluk

Rejestracja Spółki za darmo?

  |   Autor

Wzrost zainteresowania rejestracją spółek kapitałowych Świadomość prawna polskich przedsiębiorców jest coraz wyższa. Można zaobserwować, że rośnie liczba spraw sądowych związanych z brakiem zapłaty za świadczone usługi lub dostarczone towary, czy też innymi przypadkami nienależytego wykonania zobowiązania. Więcej osób zdaje sobie sprawę z ponoszonego ryzyka biznesowego tj. możliwości ponoszenia w określonych sytuacjach odpowiedzialności całym majątkiem obecnym i przyszłym, nie tylko za…...

… Czytaj dalej...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  |   Autor

Z uwagi na wejście w życie w dniu 13 października 2019 r. przepisów wprowadzających zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. Ustawa AML) niniejszym informujemy o powstaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych oraz nowych obowiązkach nałożonych na podmioty wymienione w art. 58 tej ustawy, tj.: 1)            spółki jawne; 2)            spółki komandytowe;…...

… Czytaj dalej...

Brak oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki przez radę nadzorczą a nieważność uchwał walnego zgromadzenia zatwierdzających te sprawozdania

   |   Autor

Jeśli zatem rada nadzorcza nie podejmie obligatoryjnych uchwał w przedmiocie oceny sprawozdań z działalności spółki oraz finansowego a także propozycji zarządu w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia straty w sposób prawidłowy, zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia w takim przypadku zakończyć się może stwierdzeniem ich nieważności.

… Czytaj dalej...

Zabezpieczenie interesów akcjonariusza mniejszościowego w statucie spółki cz. II

   |   Autor

Z uwagi na popularyzację spółki akcyjnej myślę że warto przyjrzeć się zabezpieczeniom interesów akcjonariuszy mniejszościowych w statutach spółek akcyjnych (niepublicznych). W tej części artykułu zajmę się zabezpieczeniami o charakterze formalnym, takimi jak: kworum na walnym zgromadzeniu, określenie spraw wymagających uchwał podjętych określoną większością głosów, określenie spraw wymagających uchwał podjętych jednogłośnie. W sytuacji wspólnika mniejszościowego niewątpliwe istotne jest zabezpieczenie swojego interesu…...

… Czytaj dalej...